ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
ความเป็นมาของสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย 
 
     

        จากการรวมกลุ่มทำงานการมีโอกาสของคนพิการ  และการเริ่มต้นไขว่คว้าเข้าสู่สถาบัน  การได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพ  เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้และฟื้นฟูศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น การรวมกลุ่มของคนพิการ  เริ่มจากจำนวนไม่มาก  จนสามารถรวมเป็นกลุ่มระดับภาค เมื่อปี   พ.ศ. 2526  จากการเริ่มต้นทำงานและสำรวจ  ได้ประสบพบเห็นคนพิการ   ในการลงพื้นที่ของชุมชนต่างๆ  แต่ละภูมิภาคได้พบสภาพปัญหาและอุปสรรค  ความต้องการของคนพิการในแต่ละท้องถิ่น  ที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู  ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมทางด้านการประกอบอาชีพของคนพิการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในชุมชน  เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผู้นำองค์กรระดับภาค  มีความคิดเห็นในการขยายโอกาส   ให้กับคนพิการทุกประเภทของความพิการ   จึงได้มีมติร่วมกันจัดตั้งองค์กรขึ้นในนาม สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่  9  มิถุนายน   2551 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เป็นศูนย์กลางของสมาชิกที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ
2. เป็นที่พบปะสังสรรค์  แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น  ประสบการณ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม
3. จัดสวัสดิการที่จำเป็นให้แก่สมาชิก
4. ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์
5. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ
  เช่น  กีฬา , วัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้าน ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการพนัน  หรือหาผลประโยชน์  หรือหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณี อันดีงามของชาติ รวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
6. ส่งเสริมการศึกษา ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพที่คนพิการสามารถทำได้  และเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากทุกประเภท   ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย
  • คณะกรรมการการบริหารสมาคม  ยึดอุดมการณ์   ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการศึกษา มีอาชีพ  มีงานทำ   จนเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  และช่วยเหลือสังคมประเทศชาติได้  เหมือนบุคคลปกติทั่วไป
  • ส่งเสริมให้คนพิการรวมตัวกันในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รวมกันเป็นกลุ่ม แล้วนำเสนอการบริหารกลุ่มของตนเอง เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นแต่ละระดับกลุ่มต่างๆ นำเสนอปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ  การมีโอกาสได้รับการศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดอาชีพและการมีรายได้  เพื่อช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวต่อไป
  • คณะกรรมการบริหารสมาคม รวบรวมความต้องการของแต่ละกลุ่มนำเสนอต่อที่ประชุม  คณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามแผนงานของสมาคม  แยกประเภทแต่ละโครงการตามลำดับการนำเสนอ
  • ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ในการมีส่วนร่วมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ  บริหารสมาคม  และความต้องการของคนพิการในแต่ละกลุ่ม
  • คณะกรรมการบริหารสมาคม อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกฝ่ายมีความหวัง  และมีความตั้งใจที่จะนำพาสมาคม  เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนพิการให้ได้มากที่สุด

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมขับเคลื่อนสังคมทุกระดับให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีให้กับประเทศชาติของเราสืบไป


  
ลงชื่อ...................................................  
              ( นายสายแจ้ง      รื่นกลิ่น )
           นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย

 
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved