ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
    ประวัติการก่อตั้งสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศ
  
ความเป็นมาของสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย 

     จากการรวมกลุ่มทำงานการมีโอกาสของคนพิการ และการเริ่มต้นไขว่คว้าเข้าสู้สถาบัน การได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพเพื่อมุ่งสู่การมีรายได้และฟื้นฟูศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น การรวมกลุ่มของคนพิการ เริ่มจากจำนวนไม่มาก จนสามารถรวมเป็นกลุ่มระดับภาค เมื่อปี พ.ศ. 2526 จกการเริ่มต้นทำงานและสำรวจ ได้ประสบพบเห็นพิการ ในการลงพื้นที่ต่างๆ แต่ละภูมิภาค ได้ประสบปัญหาและอุปสรรค ความต้องการของคนพิการในแต่ละท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ การส่งเสรมทางด้านการประกอบอาชีพของคนพิการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในชุมชน เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ผู้นำองค์กรระดับภาค มีความคิดเห็นในการขยายโอกาส ให้กับคนพิการทุกประเภทของความพิการจึงมีมติว่าร่วมกันจัดตั้งองค์กรขึ้นในนาม สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับการ
        จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

    1. เป็นศูนย์กลางของสมาชิกที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ 

    2. เป็นที่พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม 

    3.จัดสวัสดิการที่จำเป็นให้กับสมาชิก 

    4. ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

    5. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา, วัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้าน ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการพนัน หรือหาผล
    ประโยชน์ หรือหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณี อันดีงานของชาติ รวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 

    6. ส่งเสริมการศึกษา ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพที่คนพิการสามารถทำได้ และเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย 
        - คณะกรรมการการบริหารสมาคม ยึดอุดมการณ์ ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการศึกษา มีอาชีพ มีงานทำ จนเขาสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยเหลือสังคมประเทศชาติได้ เหมือนบุคคลปกติทั่วไป 

        - ส่งเสริมให้คนพิการรวมตัวกันในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รวมกันเป็นกลุ่มแล้วนำเสนอการบริหารกลุ่มของตนเอง เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นแต่ละระดับกลุ่มต่างๆ นำเสนอปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ การมีโอกาสได้รับการศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดการมีอาชีพและรายได้ เพื่อช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวต่อไป 

        - คณะกรรมการบริหารสมาคม รวบรวมความต้องการของแต่ละกลุ่มนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามแผนงานของสมาคม แยกประเภทแต่ละโครงการตามลำดับที่นำเสนอ 

        - ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการมรส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารสมาคม และความต้องการของคนพิการในแต่ละกลุ่ม 

        - คณะกรรมการบริหารสมาคม อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกฝ่ายมีความหวัง และมีความตั้งใจที่จะนำพาสมาคมเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนพิการให้ได้มากที่สุด

    ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมสหพันธ์ฯ
  
                 
 
 
     นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น 
    นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย 
    โทร 02-705-4458 แฟกซ์ 02-315-2126 มือถือ
​ 096-878-6830, 081-6655-314
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved