ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
 
 
 
 
 
นายวิรัช สุขเจริญ
กรรมการเลขานุการสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
 
 
                                                
               นายปรีชา บังเอิญ                     นางสาวบัวเรียน มงคลดี                      นายมานิต ศรีทัย
                  ผู้ช่วยเลขานุการ                      ฝ่ายติดต่อประสานงาน                      นายทะเบียน
            
                                         
             นายรัฐพงษ์ สำโรงพล                       นายวิทยา ได้ดี                   นายศรีพงษ์ สะแพทย์
                         ธุรการ                                   เหรัญญิก                        ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
                           
           นางสาวสุวรรณี วงศ์ศรีพรม           นายทองพูน จำรัสจิตร                  นายสุริยา แมขุนทด
               เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                 เจ้าหน้าที่ทั่วไป                                ปฎิคม
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved