ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยจัดทอดผ้าป่ามหากุศล ปีที่ 2
นำรายได้ช่วยคนพิการฝึกอาชีพ – รับการศึกษาทั่วไทย
 

สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยเดินหน้าจัดทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการปีที่ 2 มุ่งเน้นนำรายได้ช่วยเหลือคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพและศึกษาหาความรู้เพื่อช่วยตนเองเบื้องต้นสนับสนุนกว่า 300 ชีวิตทั่วประเทศ พร้อมระดมทุน กว่า 1,000,000 บาท เชื่อมั่นทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและเทใจบริจาคสมทบทุน เพราะสมาคมสหพันธ์ฯ สร้างผลงานโดดเด่นชัดเจน นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น นายกสมาคมฯ วิงวอนรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญต่อคนพิการมากขึ้น พร้อมประกาศหาทุนจัดตั้งที่ทำการถาวรของสมาคมสหพันธ์ฯ และศูนย์กลางคนพิการทั้งระบบ

นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมสหพันธ์ฯ ได้จัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดทอด ณ วัดทองศาลางาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2553 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้ออาคารเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพ เป็นการส่งเสริมโอกาสให้มีงานทำ และฝึกอาชีพให้กับคนพิการตามความสามารถของแต่ละบุคคล จัดให้มีสถานที่เพื่อเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพของคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยตามหลักความช่วยเหลือคนพิการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 -2554 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 – 2554 ซึ่งมีความสำคัญและสอดคล้องอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบองค์กรเพื่อคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเสมอภาคในสังคม

โดยการจัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากพระครูโอภาสวรานุกิจ เจ้าอาวาสวัดทองศาลางามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธีรวัฒน์ วงษ์วรทัต นายกสมาคมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และบุคคลสำคัญอื่นๆ อีกจำนวนมาก

สำหรับความคืบหน้าของโครงการฯ ขณะนี้ทางสมาคมสหพันธ์ฯ ได้มีหนังสือเวียน สสพท.027/2553 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการส่งไปขอรับการสนับสนุนไปยังผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธา ตลอดจนหน่วยภาคงานรัฐ ภาคเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 50,000 ชุด และจะจัดส่งเพิ่มเติมอีก จนครบจำนวน 100,000 ชุด ฉะนั้นจึงขอโอกาสนี้วิงวอนไปยังผู้มีจิตศรัทธาที่ได้รับหนังสือเวียนดังกล่าวได้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนโครงการฯ นี้ด้วย
 
“ปัจจุบันมีคนพิการทั่วประเทศ จำนวน 6 ล้านคน แต่มีเพียง 20% เท่านั้นที่มีโอกาสได้ศึกษาได้รับการฝึกอาชีพมีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวส่วนที่เหลืออีกจำนวนมากยังขาดโอกาสดังกล่าว ฉะนั้นทางสมาคมสหพันธ์ฯ จึงได้ดำเนินโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ขึ้นอย่างน้อยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการเหล่านั้นดีขึ้นไม่เป็นปัญหาของสังคมอีกต่อไป”

นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น เปิดเผยต่อไปอีกว่า การจัดทอดผ้าป่าประจำปี 2553 นี้ มีเป้าหมายจะให้ความช่วยเหลือคนพิการ เพื่อให้เข้ารับการศึกษาตามสถานที่ศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ ที่ช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษาจำนวนกว่า 100 คน มีอัตราค่าใช้จ่ายคนละ 3,000 บาท ช่วยเหลือคนพิการให้รับการฝึกอาชีพอย่างน้อยจำนวน 200 คน มีอัตราค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาท โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 900,000 – 1,000,000 บาท
สำหรับความช่วยเหลือนั้น ทางสมาคมสหพันธ์ฯ จะดำเนินการผลักดันให้เข้าถึงสถานศึกษาจนได้รับการศึกษา ด้านการฝึกอาชีพก็จะดำเนินการด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ติดต่อประสานงานไปยังสถานศึกษาในเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้มีการรวมกลุ่ม ตั้งแต่อายุ 7 – 15 ปีเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ประสานงานไปยังมูลนิธิที่รับวัยเข้าเรียนตั้งแต่ วัยเด็กจนถึงวัยไม่เกิน 15 ปี ส่วนวัยโตก็จะส่งเข้าไปที่โรงเรียนพ่อชาร์ล ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ซึ่งรับเฉพาะผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็จะส่งไปยังศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน เป็นต้น

ด้านการฝึกอาชีพก็เช่นเดียวกัน มีการติดต่อประสานงานกับคนพิการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านให้รวมกลุ่มกัน แบ่งเป็น 20 กลุ่ม กลุ่มละ 3 – 5 คน กลุ่มไหนมีความชำนาญอาชีพไหน ก็ส่งผลงานเข้ามาหรือจัดจำหน่ายในชุมชน และหากใครสมัครใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ทางสมาคมสหพันธ์ฯ ก็จะเป็นตัวกลางประสานให้รวมถึงการสมัครเข้าทำงานตามสถานประกอบการที่เปิดโอกาสให้ด้วยขณะนี้มีผู้ส่งแบบสอบถามตอบกลับมายังสมาคมสหพันธ์ฯ จำนวน 8,573 คน จาก 10 กลุ่ม อาชีพทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำนวนมากที่สุดคือ 708 คน รองลงมาคือ เย็บเสื้อผ้าและค้าขาย

นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น ยังเปิดเผยด้วยว่า การจัดผ้าป่าเมื่อปี 2552 มีรายได้ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,190,000 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่สมาคมสหพันธ์ฯ ก็ได้จัดงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการเกือบทั้งสิ้น อีกส่วนหนึ่งสำรองไว้สำหรับการจัดตั้งกองทุนเพื่อซื้อที่ทำการถาวรของสมาคมสหพันธ์ฯ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยขณะนี้มีสำรองไว้แล้วจำนวน 500,000 บาท อย่างไรก็ตามในปี 2553 ได้ตั้งเป้าว่าจะได้รับเงินบริจาคจำนวนไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท และหากเป็นไปตามเป้าหมายทางสมาคมสหพันธ์ฯ ก็จะได้นำงบประมาณ 900,000 – 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและฝึกอาชีพตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้
 
อีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปสมทบทุนสำหรับการจัดซื้อที่ทำการถาวรอีกจำนวน 1,000,000 บาท ส่วนที่เหลือก็นำไปสมทบทุน เพื่อจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ ซึ่งสมาคมสหพันธ์ฯ มีเป้าหมายจะจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าจากฝีมือคนพิการทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคต่อไป โดยภายในศูนย์จะรวบรวมสิ้นค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือคนพิการมาไว้ในที่เดียวกัน นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมและประกอบอาชีพสำหรับคนพิการผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศอีกด้วย

โดยนายสายแจ้ง รื่นกลิ่น กล่าวในตอนท้ายว่า “ตนอยากวิงวอนไปยังรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรุณาให้ความสำคัญต่อคนพิการให้มากกว่านี้ การจัดสรรเงินคนละ 500 บาทเพื่อนำไปซื้อข้าวกินนับเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง ทางที่ดีควรสนับสนุนในรูปแบบของการศึกษาและฝึกอาชีพเพราะสามารถนำไปเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระของสังคมอีกต่อไป ผมต้องการยกระดับคนพิการทุกประเภทให้มีสถานะเท่าเทียมกันกับบุคคลอื่นในสังคมไทย และจะไม่เป็นผู้แบมือขอแต่จะเป็นผู้ให้กลับคืนสู่สังคมไทยต่อไป
ผู้สนใจบริจาคทรัพย์สมทบทุนโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการติดต่อ สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เลขที่ 5/214 หมู่ที่ 16 ซอย ฝ.8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 0-2705-4458, 081-7124276 (นายกสมาคมฯ 081-665-5314) โทรสาร 0-2705-4459
 
ท่านผู้ใจบุญสามารถบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ดังนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมบางพลี เลขบัญชี 868-0-15111-8
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนเมืองใหม่บางพลี2 เลขบัญชี 506-1-24791-2
3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองใหม่บางพลี เลขบัญชี 471-0-11271-1
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเสรีเซ็นเตอร์ เลขบัญชี 175-2-15235-3
5. ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ณ ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10542
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved