ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
"โครงการครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย"
   
          
 
   วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถนนพหลโยธินแขวง  ลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
   จากการรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เพื่อรวมคนพิการจากระดับชุมชน ท้องถิ่น โดยการลงพื้นที่ของผู้นำองค์กรเครือข่ายได้พบปัญหาในระดับรากหญ้ายังขาดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายในท้องถิ่น ทำงานประสานระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลและต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนประสานงานทั้งผู้นำและองค์กรเครือข่ายในท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาในการมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และมีโอกาสได้รับสวัสดิการ การศึกษา มีอาชีพ มีงานทำ ไม่เป็นภาระของสังคม 
จากการสำรวจสภาพปัญหาความต้องการของคนพิการในท้องถิ่น ของสมาคมสหพันธ์ฯ ได้พบว่าคนพิการจำนวนไม่น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่หน่วยงานที่ช่วยเหลือคนพิการยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้นสมาคมสหพันธ์ฯ จึงได้จัดโครงการครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยขึ้น เพื่อหารายได้ในการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 
วัตถุประสงค์
 3.1 เพื่อจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้คนพิการในทุกระดับ
 3.2 เพื่อจัดตั้งกองทุนการประกอบอาชีพของคนพิการให้มีโอกาสอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข
 3.3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิก องค์กรสมาชิก และองค์กรเครือข่าย  ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 3.4 เพื่อจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพคนพิการ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง  ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
 3.5 เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนะธรรม   กีฬา   นันทนาการ   ให้แก่คนพิการ
 3.6 เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการของคนพิการและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนอย่างทั่วถึง
 3.7 เพื่อจัดตั้งกองทุนบริหารสมาคมสหพันธ์
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เลขที่ 5/214 หมู่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์  02-705-4458,081-712-4276
โทรสาร 02-705-4459
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved