ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
โครงการสัมนาคนพิการและญาติ "
 
                 
 
    เนื่องด้วยสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาคนพิการและญาติขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมเสนอสภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และกำหนดแนวคิดและทิศทาง ในการพัฒนาคนพิการและ องค์กรคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
ดังนั้นทางสมาคมสหพันธ์ฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว
    ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 
 
ติดต่อสอบถามรายระเอียดได้ที่สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
เลขที่
5/214 เคหะเมืองใหม่บางพลี หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 
โทรศัพท์ 02-705-4458,080-603-0399,081-712-4276 
โทรสาร 02-705-4459
 
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved