ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
  งานวันคนพิการสากล
 
  “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเพื่อคนทั้งมวลเพื่อสร้างเสริมศักยภาพคนพิการ
และชุมชนในโลกของเรา”

    นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการฯได้เข้าร่วมงานคนพิการสากลและเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม และภายในงานคนพิการสากลที่จัดขึ้นในปีนี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อประเด็นความพิการ สิทธิของคนพิการ ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนพิการในทุกแง่มุมทั้งในทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม วันสำคัญนี้ยังสร้างโอกาสในการจัดกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายในด้านสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเสมอภาคของคนพิการในสังคม อนึ่ง วันคนพิการสากลนั้นสถาปนาขึ้นจากแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ (World Programme of Action concerning Disabled Persons) และรับรองโดยการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติใน พ.ศ. 2525  ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved