ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
 
โครงการสัมมนายุทธศาสตร์ วันที่ 20 ถึง 21 ธันวาคม 2554
 
 
 
หลักการและเหตุผล
 
                สืบเนื่องจากปัจจัย แนวโน้ม สถานการณ์ และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านคนพิการ ตลอดจนพันธะสัญญาต่างๆ กับนานาประเทศ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.   2550-2554 ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
 

                จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นผลมาจากยุคโลกาภิวัฒน์ ประกอบกับการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม ซึ่งนำไปสู่การปรับตัวในเรื่องต่างๆ ขององค์กรการกุศล ตลอดจนบุคลากรในระบบ เป็นเหตุให้องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานและบริการคนพิการ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นพลังขับเคลื่อนให้องค์กรคนพิการไปสู่จุดหมายตามความคาดหวัง เกิดความเชื่อมโยงระหว่างองค์กร บุคคล และแผนงาน เพื่อให้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม 

 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved