ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
 
 
โครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาส
 
 
 

หลักการและเหตุผล

              จากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2550-2554 รัฐบาลมีนโยบายจะส่งเสริมอาชีพ ให้แก่คนพิการในท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการอย่างทั่วถึง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550  จะเห็นได้ว่ามีมาตราที่สำคัญเน้นถึง การจ้างงาน การรับคนพิการเข้าทำงาน ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย จำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับ  สมาชิก องค์กรสมาชิกและองค์กรเครือข่ายอีกจำนวนมาก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ สมาคม

                  สหพันธ์ฯ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสขึ้น เพื่อให้สมาคมสหพันธ์ฯ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดปัญหาการว่างงานอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจหดตัว อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่คนตาบอดถนัด รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสสามารถทำเป็นอาชีพอิสระได้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของชุมชนในสังคมยุคปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังในการช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติในระยะยาว 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved