ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
 
 

 
       วัตถุประสงค์ 
 
1.       เพื่อจัดการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมให้กับคนพิการแต่ละประเภทความพิการตามความเหมาะสมในท้องถิ่นของตน
 
 2.       เพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้กับครอบครัวคนพิการให้มีรายได้บำรุงเลี้ยงครอบครัว
 
3.       เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้เท่าเทียมกับคนปกติ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
 
4.       เพื่อเผยแพร่ศักยภาพประสบการณ์ให้กับสังคมและชุมชนให้มีทัศนะคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ
 
5.       เพื่อการส่งเสริมให้คนพิการมีการรวมกลุ่มฝึกอาชีพ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสถานที่ทำงานเป็นของตนเอง

 

 

 

 


Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved