ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend

 

โครงการประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชน
 
 

หลักการและเหตุผล

                สังคมปัจจุบันยังมีคนพิการผู้ด้อยโอกาสอยู่เป็นจำนวนมากยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาการประกอบอาชีพ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ การรักษาสิทธิประโยชน์ และหน้าที่พลเมือง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ สิทธิ หน้าที่ และสวัสดิการอื่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  ทำให้ขาดโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรจะได้รับ จึงทำให้เกิดปัญหา ตามมาในสังคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 
                                   
            สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำรายการวิทยุชุมชน “รายการสังคมเดียวกัน” ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างสังคม  ของคนพิการ และสังคมของบุคคลปกติ  เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  อย่างเสมอภาคทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีสร้างสังคมนำพาประเทศชาติให้รุ่งเรืองสู่ชาวโลก เป็นที่ประจักว่าสังคมเมืองไทยเป็นสังคมที่ได้รับการพัฒนา ดังนั้นทางสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยจึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สืบต่อไป
 
 
 

 

 


Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved