ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend

 

โครงการจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้คนพิการ
 
 

หลักการและเหตุผล

                     จากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ฉบับที่   3 ปี พ.. 2550-2554 รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริม อาชีพให้แก่คนพิการในท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการอย่างทั่วถึง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550  จะเห็นได้ว่ามีมาตราที่สำคัญเน้นถึง การจ้างงาน การรับคนพิการเข้าทำงาน แต่ก็มีคนพิการที่มีความต้องการทำงานอิสระอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจเบื้องต้นของสมาคมสหพันธ์ฯ เมื่อ พ.ศ.2551 และปี พ.ศ.2552 จำนวน 50,000 กว่ารายมีคนพิการแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอาชีพจำนวน 8,573 ราย ใน 12 กลุ่มอาชีพ ที่ตอบแบบสำรวจกลับมายังสมาคมสหพันธ์ฯ จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มีผู้พิการสนใจโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูล เขียนจดหมาย และเข้าชมผ่านทางเว็บไซค์สมาคม และทางอีเมล์เป็นจำนวนมาก  

 

 
 

 

 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved