ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
                                        
  โครงการสัมมนาคนพิการ
 
 
 
หลักการและเหตุผล
 

สืบเนื่องจากปัจจัย แนวโน้ม สถานการณ์ และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านคนพิการ ตลอดจนพันธะสัญญาต่างๆ กับนานาประเทศ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2550  จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

                จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นผลมาจากยุคโลกาภิวัฒน์ ประกอบกับการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม ซึ่งนำไปสู่การปรับตัวในเรื่องต่างๆ ขององค์กรการกุศล ตลอดจนบุคลากรในระบบ เป็นเหตุให้องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
 
 
                                                   
 
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved