ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
 
โครงการจัดสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ
 
 

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันกระแสความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการตระหนักถึงคุณค่าของคนพิการ ในฐานะทรัพยากรมนุษย์กลุ่มหนึ่งของประเทศ ได้เป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดการปรับเปลี่ยน ทิศทางของการช่วยเหลือจากการสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มาเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาตนเอง และการส่งเสริมให้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ทั้งในด้านของการเป็นผู้รับประโยชน์ทำหน้าที่เป็นพลเมืองร่วมพัฒนาสังคม ทิศทางความช่วยเหลือดังกล่าวนี้ จึงนับได้ว่าเป็นทั้งกระบวนการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
ตลอดจนเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังในการช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติในระยะยาว
  

                สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย  ในฐานะหน่วยงานประสานคนพิการ สมาชิก องค์กรเครือข่ายของสมาคมฯ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ มีงานทำ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  ตระหนักดีถึงสถานการณ์ข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการจัดสร้างศูนย์บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการขึ้น เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการทุกกลุ่มมาวางจำหน่าย เป็นการสนองตอบต่อความต้องการของคนพิการ ประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved