ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
โครงการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ  
ครบรอบ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช
 
  

หลักการและเหตุผล
 
                    ในปัจจุบัน กระแสความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการตระหนักถึงคุณค่าของคนพิการ ในฐานะทรัพยากรมนุษย์กลุ่มหนึ่งของประเทศ ได้เป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดการปรับเปลี่ยน ทิศทางของการช่วยเหลือจากการสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มาเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาตนเอง และการส่งเสริมให้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ทั้งในด้านของการเป็นผู้รับประโยชน์และการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือการร่วมพัฒนาสังคม  ทิศทางความช่วยเหลือดังกล่าวนี้ จึงนับได้ว่าเป็นทั้งกระบวนการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังในการช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved