ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend

 

โครงการจัดงานวันคนพิการสากล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย

 

 
หลักการและเหตุผล
 

                สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ได้ตระหนักว่าคนพิการเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าหากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ และการสังคม เพื่อให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในสังคม ก็จะสามารถมีชีวิต และทำประโยชน์แก่สังคมได้ไม่แพ้คนปกติ สมาคมสหพันธ์ฯ จึงได้กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร ระยะที่1 ปี 2552 – 2556ให้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จัดให้มีการอบรมอาชีพแก่คนพิการ ช่วยให้คนพิการได้ประกอบอาชีพ มีศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคนพิการให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในสังคมและช่วยพัฒนาสังคม จึงได้จัดโครงการจัดงานวันคนพิการสากล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ขึ้น เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การอาชีพ และการสังคม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนพิการและคนปกติทั่วไป

 
 


Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved