ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
 
โครงการครบรอบ 3 ปี การก่อตั้งสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
 
 

 
หลักการและเหตุผล 
 

จากการรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เพื่อรวมคนพิการจากระดับชุมชน ท้องถิ่น โดยการลงพื้นที่ของผู้นำองค์กรเครือข่ายได้พบปัญหาในระดับรากหญ้ายังขาดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายในท้องถิ่น ทำงานประสานระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลและต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนประสานงานทั้งผู้นำและองค์กรเครือข่ายในท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาในการมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และมีโอกาสได้รับสวัสดิการ การศึกษา มีอาชีพ มีงานทำ ไม่เป็นภาระของสังคม 

จากการสำรวจสภาพปัญหาความต้องการของคนพิการในท้องถิ่น ของสมาคมสหพันธ์ฯ ได้พบว่าคนพิการจำนวนไม่น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่หน่วยงานที่ช่วยเหลือคนพิการยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้นสมาคมสหพันธ์ฯ จึงได้จัดโครงการครบรอบ 3ปี  การก่อตั้งสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยขึ้น เพื่อหารายได้ในการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved