Tell a friend
โครงการ จัดสร้างวัตถุมงคลรูปหล่อและเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รุ่น “กูให้มึง ได้งานได้เงิน” 
ของ สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย 
เพื่อจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ และบริหารการจัดหางานให้กับคนพิการ 
 
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลรูปหล่อ และเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รุ่น“กูให้มึง ได้งานได้เงิน”  เพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ และหารายได้เพื่อใช้บริหารศูนย์ฯ รวมถึงการจัดหางานให้กับคนพิการ ของสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และองค์กรสมาชิกองค์กรเครือข่าย กว่า ๕๐๐ องค์กรทั่วประเทศ และเปิดให้บุคคลทั่วไปได้บูชาวัตถุมงคล
 
ความเป็นมา 
          สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยได้ก่อตั้งเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑  ได้ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือคนพิการ ประสานงานองค์กรเครือข่ายที่เป็นประโยชน์เข้าเป็นปีที่ ๖ แล้ว เนื่องด้วยสมาคมสหพันธ์ฯ ยังขาดสถานที่ทำการถาวรเพื่อใช้ประสานงาน และดำเนินกิจกรรม ปัจจุบันได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้ใช้ที่ดินจำนวน ๑ ไร่ ๗๑ ตารางวา บนถนนเอกชัย ๑๐๙ แขวงบางบอนฝั่งใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อหาผู้สนับสนุนสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว และใช้ในการบริหารงานศูนย์ฯ รวมถึงการบริหารงานจัดหางานให้กับคนพิการ ของสมาคมสหพันธ์ฯ องค์กรสมาชิกองค์กรเครือข่าย โดยจัดทำวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รุ่น “กูให้มึง ได้งานได้เงิน” เพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนในโครงการฯ ดังกล่าว
 
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
    ๑.เพื่อสร้างวัตถุมลคล รูปหล่อและเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รุ่น “กูให้มึง ได้งานได้เงิน” เพื่อเป็นเครื่อง
        สักการบูชาแก่บุคคลทั่วไป และเพื่อเผยแผ่เกียรติคุณ บารมีเมตตา หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ที่มีผู้ให้ความ
        เคารพศรัทธา เป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพการงาน
    ๒.เพื่อมอบสมนาคุณให้กับผู้สนับสนุนสมทบทุนบริจาคเงิน ให้กับโครงการฯ
    ๓.เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้บูชาไว้ครอบครอง
 
เป้าหมายในการดำเนินงาน 
    ๑.เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ ของสมาคมสหพันธ์
        คนพิการในประเทศไทย
    ๒.เพื่อมอบให้องค์กรสมาชิกเครือข่ายกว่า ๕๐๐ องค์กร ทั่วประเทศ ใช้ในการบริหารการฝึกอาชีพและ
        การจัดหางานให้กับคนพิการ
    ๓.เพื่อมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
        จังหวัดนครราชสีมา
 
การจัดสร้าง 
    ๑.การออกแบบที่มีเอกลักษณ์ เหมือนจริง ประณีต สวยงาม
    ๒.ส่วนประกอบของมวลสารหรือส่วนผสมของวัตถุมงคลที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์
        ก.แผ่นชนวน หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้อธิฐานจิต (เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗)
        ข.แผ่นชนวน น้ำพระพุทธมนต์ ที่องค์กรสมาชิกเครือข่าย กว่า ๕๐๐ องค์กร ได้นำไปทำพิธีจารลงอักขระ
            อธิฐานจิต โดยพระเกจิ คณาจารย์ ทั่วประเทศ
        ค.แผ่นชนวน น้ำพระพุทธมนต์ และมวลสาร ที่นำไปทำพิธีจาร ลงอักขระ อธิฐานจิต กับพระเกจิคณาจารย์
           ในต่างประเทศ ส ป ป ลาว, กัมพูชา และพม่า
        ง.มวลสาร ที่ผู้มีจิตศรัทธามอบให้เข้าร่วมพิธี
    ๓.การประกอบพิธีกรรมอันถูกต้องตามจารีตประเพณีในการสร้างวัตถุมงคล
        ก.พิธีเททองหล่อ วันเสาร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะเมีย ณ มณฑลพิธี
           วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เป็นประธานในพิธี
        ข.พิธีมหาพุทธาภิเษก วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เคือน ๘ ปีมะเมีย ณ มณฑล
            พิธีวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เป็นประธานในพิธี
 
รูปแบบการจัดสร้างวัตถุมงคล 
    ๑.เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อคุณ ปริสุทฺโธ รุ่น "กูให้มึงได้งาน ได้เงิน" 
        ก.เหรียญเนื้อทองคำ บริจาคเหรียญละ ๔๙,๙๙๙ บาท จัดสร้าง ๑๙ เหรียญ
        ข.เหรียญเนื้อเงิน บริจาคเหรียญละ ๒,๔๙๙ บาท จัดสร้าง ๙๙๙ เหรียญ
        ค.เหรียญเนื้อทองแดงขัดเงา บริจาคเหรียญละ ๑๕๐ บาท จัดสร้าง ๔,๙๙๙ เหรียญ
        ง.เหรียญเนื้อฝาบาตร บริจาคเหรียญละ ๑๕๐ บาท จัดสร้าง ๔,๙๙๙ เหรียญ
        จ.เหรียญเนื้อทองแดงรมดำ บริจาคเหรียญละ ๑๙๙ บาท จัดสร้าง ๔,๙๙๙ เหรียญ
        ฉ.เหรียญเนื้อนวโลหะ บริจาคเหรียญละ ๓๙๙ บาท จัดสร้าง ๔,๙๙๙ เหรียญ
            รวมจำนวนจัดสร้างเหรียญ ๖ รายการ จำนวน ๒๑,๐๑๔ เหรียญ
    ๒.เหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองฝาบาตรลงยาแต่ละสีบริจาค เหรียญ ๒๙๙ บาท
        จัดสร้างสีละ ๒,๙๙๙ เหรียญ 
        ก.วันอาทิตย์ สีแดง
        ข.วันจันทร์ สีเหลือง
        ค.วันอังคาร สีชมพู
        ง.วันพุธ สีเขียว
        จ.วันพฤหัสบดี สีส้ม
        ฉ.วันศุกร์ สีฟ้า
        ช.วันเสาร์ สีม่วง
            รวมจำนวนจัดสร้างเหรียญ ๗ รายการ จำนวน ๒๐,๙๙๓ เหรียญ
    ๓.รูปเหมือนหลวงพ่อคุณ ปริสุทฺโธ รุ่น "กูให้มึงได้งาน ได้เงิน"
        ก.รูปเหมือนหลวงพ่อคูณเนื้อทองเหลืองรมดำหน้าตัก ๗.๙ นิ้วบริจาค ๑๙,๙๙๙ บาท จัดสร้าง ๙๙ องค์ 
        ข.รูปเหมือนหลวงพ่อคูณเนื้อทองเหลืองปิดทองคำหน้าตัก ๗.๙ นิ้วบริจาค ๒๙,๙๙๙ บาทจัดสร้าง ๙๙ องค์
            รวมจำนวนจัดสร้างรูปเหมือน ๒ รายการ จำนวน ๑๙๘ องค์
    ๔.ชุดเนื้อทองฝาบาตรลงยาประจำวันเกิด
         ก.เนื้อทองฝาบาตรลงยาชุดประจำวันเกิด บริจาคชุดละ ๑,๙๙๙ บาท จัดสร้าง ๙๙๙ ชุด
 
รูปแบบ 
    ๑.รูปหล่อเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ท่านั่งสมาธิ หน้าตักกว้าง ๗.๙ นิ้ว
    ๒.เหรียญรูปไข่ (วงรี) ขนาด ๒.๙ ซม.
        ก.เหรียญด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณครึ่งองค์ หันด้านข้างไปทางขวา ใต้ภาพ มีอักษร
           ( หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ )
        ข.รูปเหรียญด้านหลัง เป็นยันต์ ในดวงแก้วมณี  มีอักษรไต้ฐาน ( วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ๒๕๕๗ )
            ด้านบนมีอักษร ( ได้งาน ได้เงิน ) 
    ๓.ตอกบาร์โค๊ด กำกับ
 
กำหนดการ 
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 
- แถลงข่าวเปิดโครงการ ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน
  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
- พิธีแจกแผ่นชนวน ให้องค์กรสมาชิกองค์กรเครือข่าย
- เปิดการสั่งจองวัตถุมหามงคล
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
 
- พิธีเททองหล่อ ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
- พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ มณฑลพิธีวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด  
   จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการดำเนินการ 
    ๑.นายสายแจ้ง  รื่นกลิ่น                                                           ประธานดำเนินการ
    ๒.คณะกรรมการสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย         กรรมการดำเนินการ
    ๓.องค์กรสมาชิกองค์กรเครือข่าย                                            กรรมการดำเนินการ
 
สำนักงานโครงการ
    ๑.สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ๕/๒๑๔ เทศบาลตำบลบางเสาธง ซอย36 หมู่ ๑๖
        ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
        โทรศัพท์ ๐๒ ๗๐๕ ๔๔๕๘ โทรสาร ๐๒ ๗๐๕ ๔๔๕๙ นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น นายกสมาคมสหพันธ์ฯ
        ประธานดำเนินโครงการ โทร. ๐๘ ๑๖๖๕ ๕๓๑๔
    ๒.ติดตามข่าวสาร รายละเอียด การสั่งจอง และบริจาคเงินได้ที่ ww.aud.or.th www.facebook.com/aud.or.th